GDPR

DoubleFil s.r.o. majitel obchodní znáčky  Realpartners, registrované na Ministerstvu obchodu a průmyslu (dále jen Realpartners) si velmi váží důvěry svých klientů, a klade tak velký důraz na ochranu jejich osobních  údajů, obzvlášť při jejich zpracování. Zpracováváme veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a dbáme na jejich ochranu, v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně „GDPR“), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů.

1. Zpracování osobních údajů pro zasílání poptávek formou newsletteru a zpracování osobních údajů z poptávek z jiných webů
- U zájmu návštěvníka webových stránek o zasílání poptávky přes kontaktní formulář bude Realpartners za těmito účely zpracovávat, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy a telefonu. Pokud poskytne návštěvník Realpartners rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení), bude naše společnost za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje. Osobní údaje návštěvníka začneme zpracovávat až poté, co návštěvník vyplní své údaje v poptávce do kontaktního formuláře a potvrdí odeslání kontaktního formuláře. Osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu souvisejícího s evidencí a vyřízením požadavků návštěvníka webových stránek a pro účely zachycení projevů návštěvníkovy vůle.  Realpartners je oprávněn návštěvníka webových stránek dotázat, jakým způsobem bude financovat kupní cenu nemovitosti či družstevního vlastnictví, a to za účelem splnění povinnosti zprostředkovatele vyplývající z § 2452 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a splnění povinností vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb.

2. Zpracování osobních údajů v souvislosti s prodejem, koupí, nájmem nemovitosti či družstevního vlastnictví
- V případě uzavření dohody o zprostředkování, dohody o koupi, kupní smlouvy či dodání objednaných služeb bude Realpartners zpracovávat osobní údaje klienta, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa. Pro účely vyhotovení smluvní dokumentace může naše společnost vyžadovat poskytnutí osobních údajů v rozsahu: bankovní spojení a rodné číslo. Zpracování výše uvedených osobních údajů klientů bude Realpartners provádět za účelem realizace uzavřené dohody o zprostředkování, dohody o koupi, kupní smlouvy, dodání objednaných služeb, a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených smluv či dohod uvedených výše. Realpartners je oprávn se klienta, který kupuje, dotázat, jakým způsobem bude financovat kupní cenu nemovitosti či družstevního vlastnictví, a to za účelem splnění povinnosti zprostředkovatele vyplývající z § 2452 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a splnění povinností vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb.

- Reaartners pořizuje a uchovává kopie průkazů totožnosti klientů, které klient poskytne pouze pro účely vyhotovení smluvní dokumentace a jednoznačné identifikace. Pokud není pořízení kopie dokladu nutnou podmínkou pro poskytnutí služby, je možné učinit pouze opis údajů z průkazu totožnosti. E-mailové adresy a tel. čísla zákazníků, kteří uzavřou smlouvu či dohodu o zprostředkování zpracovává naše společnost za účelem ověření spokojenosti zákazníků s poskytnutím svých služeb. Právním titulem tohoto zpracování e-mailových adres a tel. čísel tak je ochrana oprávněných práv a zájmů naše společnosti, spočívající v zajištění zpětné vazby o průběhu plnění služeb zákazníkům a tím možnost zlepšovat svoji nabídku a služby. Reaartners bude zpětnou vazbu a tím i zpracování e-mailových adres a tel. čísel zákazníků provádět sam.

3. Zpracování osobních údajů při poptávce přes mobilní telefon
- U poptávky přes mobilní telefon, bude naše společnost z důvodu oprávněného zájmu souvisejícího s evidencí a vyřízením požadavků klienta a pro účely zachycení projevů klientovy vůle zpracovávat poskytnuté osobní údaje takového klienta, a to v rozsahu, které takový klient sdělí v hovoru. Realpartners je oprávněn se klienta, který poptává přes mobilní telefon, dotázat, jakým způsobem bude financovat kupní cenu nemovitosti či družstevního podílu, a to za účelem splnění povinnosti zprostředkovatele vyplývající z § 2452 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a splnění povinností vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb.

4. Zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytnutím souhlasu pro zasílání marketingových či obchodních sdělení
- U zájmu klienta o zasílání marketingových či obchodních sdělení, bude Realpartners za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu, který klient poskytl. Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na e-mail Info@realpartners.cz , nebo písemně na adresu sídla společnosti: DoubleFil s.r.o. Mezi školami  2479/19, 158 00 Praha 5 - Stodůlky

Odměna pro tipaře

Nabídněte nám nemovitost k prodeji a dostanete 10 % provize z realizovaného obchodu. Volejte přímo jednateli na tel.: 602 651 471

Poslat tip